Struktury Renegades

HQ

koszt: 2500  |  energia: +100  |  czas budowy: 30 s

Rafinery

koszt: 600  |  energia: -500  |  czas budowy: 15 s

Power Plant

koszt: 300  |  energia: +200  |  czas budowy: 20 s

Baracks

koszt: 220  |  energia: -25  |  czas budowy: 15 s

Motor Pool

koszt: 350  |  energia: -25  |  czas budowy: 15 s

Tech Lab

koszt: 800  |  energia: -100  |  czas budowy: 30 s

Air Control

koszt: 500  |  energia: -25  |  czas budowy: 15 s

MG Turret

koszt: 180  |  energia: -50  |  czas budowy: 15 s

Rocket Turret

koszt: 200  |  energia: -50  |  czas budowy: 15 s

Radar

koszt: 800  |  energia: -75  |  czas budowy: 15 s

Missile Silo

koszt: 2000  |  energia: -200  |  czas budowy: 30 s