Struktury GDI

Construction Yard (MCV)

koszt: $2500
Energia: 0
Wymagania: brak

Power Plant

koszt: $300
Energia: +100
Wymagania: brak

Power Turbine
Koszt: $100
Energia: +50

Tiberium Refinery

Koszt: $2000
Energia: -30
Wymagania: Power Plant

Tiberium Silo

Koszt: $150
Energia: -10
Wymagania: Tiberium Refinery

Barracks

Koszt: $300
Energia: -20
Wymagania: Power Plant

War Factory

Koszt: $2000
Energia: -30
Wymagania: Tiberium Refinery, Barracks

Radar

Koszt: $1000
Energia: -40
Wymagania: Tiberium Refinery

Service Depot

Koszt: $1200
Energia: -30
Wymagania: War Factory

Helipad

Koszt: $500
Energia: -10
Wymagania: Radar

Tech Center

Koszt: $1500
Energia: -200
Wymagania: War Factory, Radar

Upgrade Center

Koszt: $1000
Energia: -150
Wymagania: Tiberium Refinery, Tech Center

Hunter-Seeker Control
Koszt: $1000
Energia: -50

Ion Cannon Control Uplink
Koszt: $1000
Energia: -100

Hunter-Seeker Release
Koszt: brak
czas odświeżenia: 12:00

Ion Cannon
Koszt: brak
czas odświeżenia: 8:30

Pavement

Koszt: $75
Energia: 0
Wymagania: Barracks

Concrete Walls

Koszt: $100
Energia: 0
Wymagania: Barracks

Gate

Koszt: $250
Energia: 0
Wymagania: Barracks

Component Tower

Koszt: $200
Energia: -10
Wymagania: Barracks

Vulcan Cannon Upgrade
Koszt: $150
Energia: -20

Rocket-Propelled Grenade
Koszt: $600
Energia: -20

Surface-to-Air Missile
Koszt: $300
Energia: -30

Firestorm Generator

Koszt: $2000
Energia: -200
Wymagania: Tech Center

Firestorm Defense
Koszt: brak
czas odświeżenia: 3:00

Firestorm Wall

Koszt: $50
Energia: -2 na pole
Wymagania: Firestorm Generator

Electro-Magnetic Pulse (EMP) Cannon

Koszt: $1000
Energia: -150
Wymagania: Radar

Electro-Magnetic Pulse (EMP)
Koszt: brak
czas odświeżenia: 4:30