Postacie

Michael McNeil

James Solomon

Kane

 

Kane podczas pierwszego konfliktu o Tyberium

Anton Slavik

Umagon

Tratos

Ghost Stalker

Hassan

Oxanna Kristos

Peter Tao